Vester Hæsinge Vandværk

 Vandmålere

Vester Hæsinge Vandværk er som alle andre vandforsyninger underlagt Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol med vandmålere i drift, der anvendes til måling af forbrug af koldt og varmt vand, og de dertil hørende måletekniske direktiver.
Loven forpligter Veser Hæsinge Vandværk til at foretage stikprøvekontrol af vandmålere, når de er 12 år gamle. Med den type målere, der er på markedet i dag har vi hidtil valgt, at udskifte alle vandmålere.

I frbindelse med målerudskiftning vil du få information herom.

Før vi møder op hos dig for at udskifte vandmåleren, skal du afprøve, om ventilerne/hanerne på begge sider af måleren kan lukke for vandet. Kan de ikke det, skal din egen VVS-installatør udskifte ventilerne, før vores montør dukker op. 

Afprøvning af ventilerne: 
Først skal du åbne lidt for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil før måleren, og tjekke at vandet ikke løber (midterste hjul skal stå stille). Luk op for ventilen igen og luk derefter den anden ventil og lav kontrol igen. (midterste hjul skal stå stille) . Husk at åbne for ventilen efter afprøvning.

Skulle du få en utæthed i huset, er det rart at vide, at ventilerne er i orden, så du kan lukke for vandtilgangen.


Tvist
Opstår der uenighed mellem vandforsyningen og forbrugeren om, hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver regulativet, hvorledes uenigheden skal afgøres. Forbrugeren kan ved henvendelse til vandværket kræve at få måleren afprøvet. Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og omkostningerne til udskiftning og afprøvning af måleren afholdes i så fald af den der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 5% afholdes omkostningerne af vandforsyningen, og der foretages skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

Kontroller din egen vandmåler
For at sikre opdagelse af utætheder i installationer eller et andet uhensigtsmæssigt forbrug af vand bør vandmåleren kontrolleres og aflæses regelmæssigt. Når der er lukket for vandet til alle installationer kontrolleres måleren. Alle tandhjul og visere på måleren skal stå helt stille. Bevæger tandhjulet eller visere sig betyder det, at der stadig løber vand gennem måleren.
Det gennemsnitlige normale forbrug for 1 person er ca. 40 m3 årligt.

 

 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal  måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at kontrollere og udskifte vandmåleren.

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i kælder eller baggang.

Måleren kan også være placeret i målerbrønd ved skel.

Det er forbrugernes ansvar at vedligeholde installationen omkring vandmåleren så der altid er fri adgang til den, og den kan tåle udskiftning samt ikke ødelægges af frost eller andet.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

 

Aflæsning af vandmåler

 Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Vandværket udsender aflæsningskort til de enkelte husstande, når vandmålerne skal aflæses. Husk at aflæse din vandmåler og indsend aflæsningsskemaet rettidigt. Det er forbundet med omkostninger at få vandværket til at aflæse sin vandmåler.

 

Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 12 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

 

Check afspæringshanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør den udskiftes, så den virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/